Condicions del servei

Articule 1.- Objecte

Aquesta ordenança té per objecte regular el procediment per a la sol·licitud, expedició i ús de la Targeta Ciutadana de Castelló de la Plana, d'ara en avant TCCP.

Article 2.- Targeta Ciutadana de Castelló de la Plana

L'Excel·lentíssim Ajuntament de Castelló de la Plana (d'ara en avant l'Ajuntament) posa a la disposició de l'usuari la Targeta Ciutadana de Castelló de la Plana, personal i intransferible que permet al seu titular relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament de Castelló de la Plana i amb els prestadors de serveis públics municipals. Es prohibeix expressament a l'usuari transmetre a tercers el seu TCCP o permetre el seu ús per persona diferent de qui figura com a titular en la TCCP. La Targeta Ciutadana és un document polivalent, útil per a identificar amb seguretat al seu titular davant determinats serveis i tràmits municipals. El seu objectiu és facilitar un suport únic per a l'accés als serveis locals de manera que s'unifiquen tots els suports existents, així com impulsar el desenvolupament i ús de l'Administració Electrònica, acostant els serveis digitals als ciutadans.

Article 3.- Classes de TCCP

S'estableixen unes modalitats de TCCP:

Article 4.- Ús de la targeta TCCP

La TCCP permet diferents usos i serveis, per la qual cosa l'accés i utilització de la mateixa atribueix al sol·licitant la condició d'usuari d'acord amb les condicions particulars de cada servei i suposa la prèvia lectura i acceptació de les normes i condicions establides en aquesta ordenança així com de les condicions d'ús dels serveis. La TCCP permet: La càrrega i utilització de títols del servei de Transport Metropolità de Castelló de la Plana, exactament igual que es faria amb una targeta Móbilis. Amb posterioritat l'Ajuntament podrà ampliar la funcionalitat de la Targeta Ciutadana, a mesura que es vagen integrant nous serveis en ella, per a permetre:

Article 5.- Sol·licitud

1. Tindrà dret a sol·licitar l'emissió d'una TCCP qualsevol persona física que aportació el document identificatiu necessari per a l'expedició d'aquesta, com el DNI, NIE o passaport.

2. Els menors de 14 anys només podran sol·licitar la TCCP, sent a més necessària la presència del seu Representant Legal amb el seu corresponent document identificatiu.

3. El sol·licitant o representant autoritza l'Ajuntament al fet que realitze les comprovacions que resulten imprescindibles per a la verificació de les dades aportades, fent-se responsable de les inexactituds o errors que continguen.

4. La sol·licitud es realitzarà en qualsevol de les oficines habilitades com a punts d'emissió de la TCCP o a través de l'APP. La documentació i tràmits necessaris poden consultar-se en el lloc web de la TCCP.

Article 6.- Condicions d'ús

1. La targeta té caràcter personal i intransferible i només podrà ser utilitzada pel titular d'aquesta.

2. L'ús de la targeta implica l'acceptació del titular de les condicions particulars que regulen cadascun dels serveis reconeguts.

3. No seran vàlides les targetes il·legibles en algun de les seues dades fonamentals.

4. L'Ajuntament podrà cancel·lar la targeta o l'ús d'algun dels serveis reconeguts, previ avís al ciutadà, si les condicions que van propiciar l'expedició de la mateixa no es compleixen en els termes establits en el moment de l'emissió.

5. L'ús indegut de la targeta donarà origen a la incoació dels procediments sancionadors que, en via administrativa o penal, corresponguen, conformement al que es disposa en les condicions d'ús particulars de cadascun dels serveis.

6. De les modificacions que es produïsquen s'informarà l'usuari a través del lloc web de la TCCP.

Article 7.- Preu

L'expedició de la TCCP, segons la modalitat de targeta que se sol·licite, tindrà el preu que es determine en la corresponent ordenança fiscal. La reposició de la TCCP només serà gratuïta quan es dega a un mal funcionament de la mateixa per causes de fabricació. La TCCP és propietat de l'Ajuntament.

Article 8.- Renovació i substitució.

1. La TCCP no té data de caducitat, no obstant això l'Ajuntament de Castelló de la Plana es reserva el dret d'establir aquesta caducitat prèvia informació als usuaris. A l'ésser la TCCP un suport físic pel qual s'accedeix a serveis prestats per altres entitats, la caducitat de cada servei dependrà de les condicions d'aquests, per això qualsevol incidència, relacionada directament amb els serveis inclosos en la TCCP haurà de ser resolta per l'entitat que preste el servei afectat.

2. En els supòsits d'extraviament o sostracció de la targeta el titular haurà de comunicar-lo en qualsevol dels punts d'emissió de la TCCP, posant-se aquesta informació a la disposició dels proveïdors dels serveis perquè adopten les mesures que estimen oportunes.

3. L'Ajuntament de Castelló de la Plana no assumirà cap responsabilitat, directa o subsidiària, derivada de l'ús de la TCCP en els supòsits d'extraviament o sostracció.

4. La reposició d'una TCCP, a conseqüència d'extraviament, sostracció, deterioració deguda a un ús inadequat de la mateixa o renovació per actualització de les dades de l'usuari, tindrà el preu d'expedició indicat en l'article 7. El titular de la mateixa podrà sol·licitar la reposició de la targeta, en qualsevol dels punts d'emissió de la TCCP, mitjançant la corresponent sol·licitud que haurà d'anar acompanyada, en els casos de deterioració o actualització de dades, de la targeta objecte de substitució.

5. La reexpedició d'una targeta comportarà l'anul·lació automàtica de l'anterior.

Article 9.- Característiques de la targeta

La targeta recollirà gràficament les següents dades del seu titular: També contindrà altres elements com:

Article 10.- Protecció de dades

Article 11.- Punts d'emissió i lloc web de la TCCP

En les oficines habilitades com a punts d'emissió de la TCCP podran realitzar els ciutadans tots els tràmits relacionats amb aquesta: informació, sol·licitud, reclamació, anul·lació, etc. La ubicació d'aquests punts d'emissió pot consultar-se en el lloc web de la TCCP http://www.castello.es/tarjetaciudadana

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

L'emissió de la TCCP no suposarà, per si mateixa, l'anul·lació d'altres targetes preexistents.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.