Política de dades

L'Ajuntament de Castelló està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web.

Mitjançant la present, l'Ajuntament l'informa que les pàgines web tenen per objecte facilitar-li informació sobre el nostre municipi, els esdeveniments que s'organitzen, posar a la seua disposició la informació establida en la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i la possibilitat d'efectuar els tràmits que estan disponibles a través de la nostra seu electrònica.

Resulta d'aplicació la legislació vigent tant en matèria de seguretat (ENS) com en matèria de protecció de dades personals (RGPD, LOPDGDD).

Ajuntament informa els USUARIS i USUÀRIES dels llocs web anteriorment esmentats dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L'Ajuntament es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat.

Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinga perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Castelló.

Plaça Major 1 , 12001 Castelló

Contacte: info@castello.es

Telèfon: 010

Delegat de Protecció de Dades: dpd@castello.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades que ens facilite mitjançant l'apartat de Contacte seran tractats amb la finalitat d'atendre la seua sol·licitud. Si ens envia un correu electrònic, igualment, tractarem les dades per a donar resposta a la seua sol·licitud. La recollida i tractament de les dades personals a través dels diferents formularis als que poguera accedir a través de la seu electrònica/Tràmits té diferents finalitats indicades en les clàusules recollides en el formulari corresponent. Aquestes finalitats seran atendre la seua sol·licitud, reclamació, denúncia i, en general, gestionar el tràmit que inicie a través de la Seu Electrònica.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran el termini necessari per a gestionar el seu tràmit, consulta, suggeriment, reclamació, denúncia. Finalitzada la mateixa, es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals o durant el termini que un jutge/a o tribunal el puga requerir. Així mateix, podran ser conservats amb finalitats històrics i d'arxiu general. Aquest termini pot ser menor en alguns casos en què l'usuari retire el seu consentiment o exercisca el dret de supressió.

LEGITIMACIÓ

La legitimació per al tractament dependrà de la seua petició. Així quan estiga relacionada amb les funcions de l'Ajuntament es basaran en l'exercici de les funcions públiques. Quan ens realitze una petició o se subscriga a algun servei oferit per l'Ajuntament es basarà en el seu consentiment.

Quan la sol·licitud estiga relacionada amb el compliment d'una obligació legal, la normativa aplicable serà la base de legitimació. Quan existisca un contracte entre vosté i l'Ajuntament, la base de legitimació serà la relació contractual existent. Quan la legitimació vinga donada pel seu consentiment, aquest es donarà mitjançant un acte afirmatiu clar que reflectisca una manifestació de la seua voluntat lliure, específica, informada, i inequívoca d'acceptar el tractament de dades personals.

DESTINATARIS

Les dades podran ser cedits a altres organismes públics competents en la matèria en compliment de la normativa vigent. Així mateix, podran ser publicats en el Portal de Transparència de l'Ajuntament en compliment de la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern.

DRETS DELS USUARIS I USUÀRIES

Podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per a qualsevol dubte que tinga referida al tractament de les seues dades de caràcter personal en la següent adreça dpd@castello.es

Vosté podrà exercitar els drets de: Accés, Rectificació i Supressió, o, en el seu cas, Oposició, així com els de Portabilitat, Oblit i Limitació.

Per a això, podrà dirigir-se a l'Ajuntament en la següent adreça Plaza Mayor 1 , 12001 Castelló, especificant el dret que sol·licita, acompanyant de document identificatiu (DNI, Passaport ...) En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

També pot exercir els seus drets accedint a la Seu Electrònica (seuelectronica.castello.es) en el tràmit Exercici de Drets sobre Dades Personals.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT

S'aplicaran les mesures de seguretat establides en la normativa corresponent (Esquema Nacional de Seguretat)